KMA

BF9K

För att säkerställa att vårt kvalitéts-, miljö- och arbetsmiljöarbete ligger på en hög nivå är vi certifierade enligt Stockholms Byggmästarförenings verksamhetsledningssystem BF9K. Systemet fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering men är specifikt anpassat för företag i byggbranschen.

Vår KMA-POLICY

Syftet med vår KMA policy är att med kompetenta medarbetare säkerställa att avsett resultat uppnås. Vi sätter upp KMA mål, tar fram handlingsplaner och aktiviteter för att nå dessa mål.

Vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet baseras på följande förutsättningar:

  • Krav i lagar, förordningar, föreskrifter och BF9K
  • Kunders krav och önskemål
  • Riskanalys i verksamhet och projekt

Vi strävar mot ständig förbättring genom öppenhet och engagemang samt att årligen utvärdera KMA-arbetet och utbilda våra medarbetare.

Kvalitet

Vi skall genom ett konsekvent agerande vidareutveckla vårt kvalitetsarbete för att därigenom uppfylla projektkraven.
Genom erfarenhetsåterföring, arbetsberedningar och nollfelsmål säkerställer vi att förväntad kvalitet uppnås.
Vi ska tidigt underrätta kunden om vi bedömer att projekterat utförande inte förväntas motsvara förväntad kvalitet.

Miljö

Vi skall bidra till ett sunt och hållbart samhälle i den mån vi kan påverka detta.
I våra byggprojekt ska vi erbjuda alternativa metoder och material som medför lägre energi- och miljöbelastning samt dokumentera vilka byggprodukter vi bygger in och redovisa avfallsmängder.

Arbetsmiljö

En säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Byggmästargruppen. Man ska känna sig trygg på sin arbetsplats och tryggheten skapar vi tillsammans genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Att känna delaktighet och motivation i sitt arbete är grundläggande för en god hälsa och trygghet.

Våra medarbetare informeras därför om:

  • verksamhetens mål och vision
  • sin egen roll och betydelsen av det egna arbetet
  • ansvar och befogenheter
  • vikten av att skaffa den information och kunskap som krävs för att nå mål
  • möjligheten att genom medarbetarundersökningar lyfta fram viktiga arbetsmiljöfrågor