© 2023 Byggmästargruppen Stockholm BMG AB

Bevarar.
Förstärker.
Utvecklar.

Hållbarhetspolicy

De grundläggande förutsättningarna i Brundtlandkommissionen har lett fram till utformningen av Byggmästargruppens sociala hållbarhetspolicy. Nedan följer en översikt.

Det moderna begreppet Social Hållbarhet kom fram genom Brundtlandkommissionens rapport Vår Gemensamma Framtid – Our common future (1987). Där definierades hållbar utveckling som:

”En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

Brundtlandkommissionen slog också fast att hållbar utveckling måste omfatta såväl ekonomiska som ekologiska, sociala och kulturella faktorer. Åtgärder för sådan utveckling genomförs i praktiken utifrån behov och förutsättningar på lokal, regional respektive nationell nivå. Det handlar om att:

 • Tillgodose alla människors grundläggande behov och att de mänskliga rättigheterna säkerställs
 • Bidra till att alla människor är inkluderade – oavsett kön, utbildnings- och inkomstnivå, social status, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, bostadsort, sexuell läggning, könsöverskridande identitet och uttryck, ålder och funktionsnedsättning
 • Anpassa och utforma samhället utifrån de grupper som har störst behov.

Rätt utformat kan ett socialt hållbart samhälle bära stora påfrestningar. Det blir anpassningsbart och förändringståligt (resilient). Kommuner, landsting och statens olika myndigheter bär störst ansvar för samhällsutvecklingen, men näringslivet och civilsamhällets organisationer räknas också in.

På Byggmästargruppen har vi kommit fram till att vi bäst gynnar utvecklingen och gör skillnad genom utformningen av våra många byggprojekt samt genom att påverka beslut från beställaren som verkar för förbättrad hållbarhet. Flertalet av dessa tankar har vi formulerat både i vår hållbarhetspolicy och i vår hållbarhetsplan.

Hållbarhetspolicy

Så här formulerar vi Byggmästargruppens hållbarhetspolicy:

 • Vi ska verka för en långsiktig boendemiljö som förmedlar trygghet och delaktighet och försvårar för våld och kriminalitet. I projektet, inom fastigheten och i närområdet.
 • Vi ska sträva efter nyproduktion och renovering av äldre bostäder där så många som möjligt har råd att bo eller bo kvar, oavsett region i Sverige.
 • Vid genomgripande renoveringar i utsatta områden vill vi gå igenom identifierade problem med byggherren och skapa förebyggande lösningar inför framtiden.
 • Genom rekommendationer och konkreta förslag ska vi söka trygghetsskapande åtgärder som till exempel genomtänkta gång- och vägstråk med god genomströmning för människor och fordon, anpassning av buskage och annan vegetation, handikappsanpassning, kreativa belysningslösningar, säkerhetssystem och eliminering av ”döda zoner”.
 • Där möjligt bjuder vi in boende och eventuella företag i fastigheten att delta i diskussionerna för att uppnå bättre resultat.
 • Vi rekommenderar våra uppdragsgivare att se Social hållbarhet som en naturlig del i ett lyckat byggprojekt för boende, grannfastigheter, lokala företag och samhället i stort.
 • Vi prioriterar uppdragsgivare som har en tydlig policy för Social Hållbarhet.

Social hållbarhet – övergripande värderingar

Som grund för denna policy ligger även FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna, konventionerna från Internationella arbetsorganisationen (ILO) och naturligtvis de vägledande principer som FN tagit fram speciellt för företag:

 • Vi respekterar och behandlar alla individer lika oberoende av etnicitet, nationellt ursprung, trosuppfattning, ekonomi eller familjestatus, men naturligtvis även oberoende av kön, sexuell läggning, könsidentitet, funktionsnedsättning, bostadsort, civilstånd eller ålder
 • Vi stöder mångfald, gemenskap och social interaktion mellan folkslag inom Sverige och mellan länder.
 • Vi ger arbetssökande ur nyanlända folkgrupper samma möjlighet som etniska svenskar i anställningsprocessen, liksom vid upphandling av arbetskraft som verkar från andra kontinenter än Europa.
 • Vi verkar inkluderande genom att värdesätta och uppmuntra avvikande idéer, perspektiv och åsikter från vår mångfacetterade befolkning.
 • Vi tar avstånd från etnisk mobbning, diskriminering och trakasserier.
 • Vi tolererar inte barnarbete eller tvångsarbete.
 • Vi tar avstånd från alla former av begränsning av människors frihet och rörlighet, till exempel genom slavhandel eller trafficking.
 • Vi tar aktivt avstånd mot penningtvätt och korruption som ofta följer i spåren av trafficking.
 • Vi driver dialog med och mellan våra anställda för att försäkra oss om att rättigheter och integritet respekteras och att denna policy därmed efterlevs.
 • Vi verkar även för bättre folkhälsa genom friskvård och rådgivning till anställda när det gäller träning och kosthållning.

Rekommendation

I Byggmästargruppens hållbarhetsrapport beskrivs bland annat vårt arbete för social hållbarhet.

Byggmästargruppen har även tagit fram en hållbarhetsplan som kan läsas här.