© 2024 Byggmästargruppen Stockholm BMG AB

Hållbarhetspolicy

De grundläggande förutsättningarna i Brundtlandkommissionen har lett fram till utformningen av Byggmästargruppens sociala hållbarhetspolicy. Nedan följer en översikt.

Det moderna begreppet Social Hållbarhet kom fram genom Brundtlandkommissionens rapport Vår Gemensamma Framtid – Our common future (1987). Där definierades hållbar utveckling som:

”En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

Brundtlandkommissionen slog också fast att hållbar utveckling måste omfatta såväl ekonomiska som ekologiska, sociala och kulturella faktorer. Åtgärder för sådan utveckling genomförs i praktiken utifrån behov och förutsättningar på lokal, regional respektive nationell nivå. Det handlar om att:

  • Tillgodose alla människors grundläggande behov och att de mänskliga rättigheterna säkerställs
  • Bidra till att alla människor är inkluderade – oavsett kön, utbildnings- och inkomstnivå, social status, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, bostadsort, sexuell läggning, könsöverskridande identitet och uttryck, ålder och funktionsnedsättning
  • Anpassa och utforma samhället utifrån de grupper som har störst behov.

Rätt utformat kan ett socialt hållbart samhälle bära stora påfrestningar. Det blir anpassningsbart och förändringståligt (resilient). Kommuner, landsting och statens olika myndigheter bär störst ansvar för samhällsutvecklingen, men näringslivet och civilsamhällets organisationer räknas också in.

På Byggmästargruppen har vi kommit fram till att vi bäst gynnar utvecklingen och gör skillnad genom utformningen av våra många byggprojekt samt genom att påverka beslut från beställaren som verkar för förbättrad hållbarhet. Flertalet av dessa tankar har vi formulerat både i vår hållbarhetsplan och årliga hållbarhetsrapportering.

Rekommendation

Byggmästargruppen har även tagit fram en hållbarhetsplan som kan läsas här.