© 2024 Byggmästargruppen Stockholm BMG AB

KMA-policy

Byggmästargruppen arbetar efter en tydlig KMA-policy och är certifierat enligt BKMA.

KMA är ett begrepp och står för Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö och summeras i vår KMA-policy. Syftet med Byggmästargruppens KMA-policy är att med kompetenta medarbetare säkerställa att avsett resultat uppnås inom dessa områden. Vi formulerar mål och tar fram handlingsplaner och aktiviteter för att nå dessa.

Vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete i denna KMA-policy baseras på följande förutsättningar:

 • Krav i lagar, förordningar, föreskrifter och BKMA
 • Kunders krav och önskemål
 • Riskanalys i verksamhet och projekt

 

Vi strävar mot ständig förbättring genom öppenhet och engagemang samt att årligen utvärdera KMA-arbetet, utbilda våra medarbetare och, när så behövs, uppdatera vår KMA-policy. Se även vår Hållbarhetsplan.

Kvalitetspolicy

Kärnan i vår kvalitetspolicy att alltid infria kundernas förväntningar i linje med vår grundläggande affärsidé och våra lönsamhetsmål. Detta kan genomföras genom:

 • Att all produktion sker i enlighet med våra egna specifikationer, våra kunders höga miljö- och kvalitetskrav och alla relevanta myndighetskrav.
 • Att redan på förstudiestadiet utveckla projekt som inte bara möter de senaste kund- och myndighetskraven utan även kan fånga upp framtida behov hos våra kunder, samhället och det världssamfund vi verkar inom – social hållbarhet.
 • Att kommunicera och agera enligt kvalitetsstyrningssystemet för att säkra ett väl fungerande samarbete med varje enskild kund.
 • Att utföra alla processer/moment i överensstämmelse med gällande krav på säkerhet, från förstudie till färdigutvecklad fastighet.
 • Att ställa våra bäst lämpade resurser till förfogande för att optimera varje byggprojekt.
 • Att tidigt underrätta kunden i det fall vi bedömer att projekterat utförande inte förväntas motsvara förväntad kvalitet och orsakerna till detta.
 • Att välja underleverantörer som uppfyller högsta krav på kvalitet och leveranssäkerhet och i första hand är certifierade i linje med våra egna värderingar och certifikat.
 • Att identifiera och finslipa samtliga moment och processer i vår verksamhet, dokumentera dem i vårt kvalitetsstyrningssystem och omsätta resultaten till ständiga förbättringar.
 • Att verka för en flexibel och rationell organisation, så att kraven på resurser, effektivitet, ekonomi och felfria framtidssäkrade produkter ständigt uppfylls.

Miljöpolicy

Ett av Sveriges etappmål är att växthusgasutsläppen i ESR-sektorn senast år 2030 bör vara minst 63 procent lägre än utsläppen år 1990. Som traditionellt byggföretag i en allt mer digitaliserad värld har vi numera både fysisk produktion och IT-användning att bevaka för att bidra till miljömålen i Sverige och övriga världen.

Vi anser att de områden där vi kan verka för energi- och resurseffektivitet samt giftfri arbets- och leveransmiljö är: Projektering, Byggproduktion, Grön IT-användning, Transporter och Lokaler.

Denna policy, en del av vår KMA-policy, beskriver översiktligt vårt kontinuerliga arbete med dessa områden. Samtliga delar har sin respektive fördjupning i vår verksamhetsmanual som är certifierad i enlighet med branschnormen BKMA.

Dagens kunder har ett intresse av miljövänligt byggande och kan i vissa fall tänka sig även fördyrande åtgärder för att deras projekt ska vara oklanderliga. Då projekteringen ofta är vårt ansvar måste vi därmed se till att de mest miljöpåverkande besluten också blir de rätta.

Detta grundläggande faktum har i kombination med lagar och förordningar utvecklats till ett antal interna krav på dagliga handlingar som dikteras i vår certifierade verksamhetsmanual. Vi har bland annat att ta hänsyn till:

 • Avfallsförordningen för farligt avfall och transporter.
 • Arbetsmiljöverkets regelverk för rivning och sanering, till exempel asbest, samt arbetsmiljöfrågor.
 • Miljöbalken Sverige

Miljöansvarig i projektering, alternativt Projekteringsledaren, är ansvarig för samordningen kring miljöpåverkan.
För detaljer kring våra interna krav i projekteringsskedet hänvisas till vår verksamhetsmanual.

Byggproduktion

Vår produktion ska orsaka så liten negativ miljöpåverkan som möjligt. Därför är det viktigt att materialval, avfallshantering, transporter och energibesparande åtgärder är ständiga fokusområden under hela byggprocessen.

Liksom vid Projektering har även denna delpolicy utvecklats till ett antal krav på dagliga handlingar i vår certifierade verksamhetsmanual. Bland de externa kravställarna märks:

 • BKMA, certifieringsregler
 • Regeringens Miljökvalitetsmål
 • Avfallsförordningen
 • Naturvårdsverkets författningssamling
 • Miljöbalken med avseende på materialval, energianvändning, kemikalier, drivmedel och schaktmassor

Platschefen är ansvarig för att projektet följer lagar, förordningar och kundens uttryckta krav på produktionen ur ett miljöperspektiv.

Grön IT-användning

Vår dagliga verksamhet har gradvis förflyttats mot arbete med datorunderstöd. IT är också basen för vår obrutna kedja av kontakter med kunder, partners och leverantörer. Att även arbeta med Grön IT är därför en grundförutsättning för att bolaget med trovärdighet ska kunna sträva mot absolut miljömedvetenhet och på bästa sätt minimera miljö- och klimatpåverkan. Grön IT är en del av vår KMA-policy.

Som bas för arbetet använder vi vedertagen svensk standard för grön IT med vilken vi kan utveckla våra egna verksamhetsplaner och beslut:

 • Vår arbetsmiljö ska vara giftfri och energisnål och vi väljer IT-produkter därefter, både hårdvara och förbrukningsmaterial.
 • Vi använder IT inte enbart för att förstärka bolagets affärsidé och relationer utan också för att minska organisationens miljöpåverkan, till exempel genom färre tjänsteresor med flyg och fossildrivna fordon.
 • Maximal intern samverkan mellan IT- och övriga avdelningar ska säkerställa att vår miljöpolicy upprätthålls i detta avseende.
Transporter

Transporter är ett annat framträdande område där vi upplever att dagliga rutiner ger resultat i form av minskad miljö- och klimatpåverkan:

 • Transporter för projektering och byggproduktion är reglerade enligt BF9K
 • Vi använder, där så är möjligt, video- och telefonkonferenser istället för arbetsresor
 • Resor till lokala möten görs i första hand med kollektivtrafik eller miljögodkända färdmedel
 • I den mån längre arbetsresor och fysiska möten är nödvändiga så använder vi tåg framför flyg och samåker så långt möjligt om egna fordon krävs.
 • Vi använder i första hand elektronisk postbefordran istället för traditionell post.
Lokaler

För våra huvudkontor, platskontor och bodetableringar gäller att:

 • Vi använder miljögodkända inventarier och utrustning
 • Vi använder giftfria förbrukningsmaterial och undviker engångsartiklar
 • Vi källsorterar och återvinner sopor och förbrukningsmaterial
 • Vi utsträcker, genom god skötsel, användningstiden för inventarier.
 • Vi använder, där så är möjligt, aktivitetsstyrda elströmbrytare i arbetslokaler och sanitetsutrymmen.
 • Vi upphandlar grön el och alternativa energiformer.
 • Vi hyr lokaler hos fastighetsbolag som har en egen miljöpolicy som stämmer med våra värderingar.
 • Vi uppmanar personalen att försöka leva hälsosamt och med minimal miljö- och klimatpåverkan även efter arbetstid.

Arbetsmiljöpolicy

För ett byggföretag som Byggmästargruppen är personalen vår viktigaste resurs. En god arbetsmiljö är därför förutsättningen för att varje dag kunna prestera och känna glädje i arbetet.

Byggmästargruppen har satt upp målet att driva säkra och funktionella arbetsplatser som förutom fysisk och psykosocial trygghet ger lust och arbetsglädje, medger god samverkan samt förmedlar en tydlig kravbild med förväntningar och möjlighet till personlig utveckling. Det är inskrivet som en del av vår KMA-policy. Ledarskapet ska vara inriktat på att skapa förutsättningar för måluppfyllelse inom dessa områden. Ledningssystemet är certifierat med BKMA.

Med bas i Sverige ska vi bland annat verka enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling om systematiskt arbetsmiljöarbete. Det innebär att vi dokumenterar arbetsmiljön och uppdaterar våra handlingsplaner. Meningen är att visa hur det systematiska arbetsmiljöarbetet leder till förbättrade arbetsförhållanden. Detta kallas i författningssamlingen kort och gott för Arbetsmiljöpolicy.

Vår arbetsmiljöpolicy, en del av vår KMA-policy, utgår ifrån de grundläggande principer som organisationen anammat för att driva verksamheten i ett positivt arbetsklimat. Dessa är:

 • Vi respekterar individen och samtidigt målet att arbeta som ett team och främjar en öppen, rak och respektfull kommunikation mellan alla.
 • Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsplats med mångfald och som därmed levererar bättre tjänster och upplevelser för kunden.
 • Vi behandlar alla lika och ger alla samma möjligheter oberoende av utbildningsnivå, utseende, etnicitet, nationellt ursprung, religion eller trosuppfattning, kön, sexuell läggning, könsidentitet eller uttryck för kön, ålder, funktionsnedsättning, civilstånd eller familjestatus.
 • Vi accepterar inte respektlöst beteende, mobbning, diskriminering, trakasserier eller ofredande som till exempel sexuella närmanden.

I det dagliga arbetet innebär det att:

 • Vi betraktar våra medarbetare som vår största tillgång.
 • Vi tillhandahåller lokaler utrustning och material som ger medarbetarna möjlighet att optimera resultaten i sina arbetsuppgifter
 • Vi erbjuder möjligheter till utbildning och utveckling för att förfina medarbetarnas yrkeskunskaper och framtidsmöjligheter, både på det personliga och det professionella planet.
 • Vi uppmuntrar nätverkande och utbyte av erfarenheter.
 • Vi verkar för bättre hälsa genom att uppmuntra träning och god kosthållning samt informerar om dessa ämnesområden och vår alkohol- och drogpolicy.

På vår arbetsplats ska varje medarbetare:

 • känna till målen med sitt arbete och förstå sin roll i organisationen.
 • följa företagets regler instruktioner och policies samt använda avsedd materiel i arbetet.
 • vårda sin arbetsplats och verka för god stämning i den sociala miljön
 • visa personligt ansvar för hälsa och miljö.
 • verka mot mobbning eller annan kränkande särbehandling.
 • omgående rapportera risker, sjukdom och olycksfall.
 • känna att det upplevs tryggt att söka hjälp hos närmaste chef för problem relaterade till alkohol- och droganvändning samt psykisk ohälsa.

Varje chef ska:

 • hålla personal informerad om denna arbetsmiljöpolicy samt drog- och alkoholregler
 • hålla personalen informerad om övriga policies som angår arbetsplatsen
  planera, leda och övervaka verksamheten på ett sådant sätt att den ständigt uppfyller kraven på en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö
 • möjliggöra påverkan av arbetets innehåll och arbetsmiljöns utformning
 • verka för att uppfylla jämställdhetsmål och dokumentera arbetet med dessa
 • genomföra arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal
 • vid tecken på missbruk eller mobbning omedelbart vidta åtgärder
 • tillse att företagshälsovård finns tillgänglig
 • visa på åtgärdsprogram mot alkohol- och droganvändning samt psykisk ohälsa
 • verka mot kränkande särbehandling
 • aktivt verka för friskvård och tidig rehabilitering
 • samarbeta med skyddsombud och myndighetsdirektiv

Förebyggande arbete och hantering av stress på arbetsplatsen

Att förebygga skadlig stress på arbetsplatsen är en central fråga för hela organisationen. Vårt gemensamma arbete ska kännetecknas av att:

 • Förebygga, så långt det är möjligt, orimlig stress i arbetet.
 • Lösa interna konflikter på bästa sätt och i tid.
 • Om arbetsrelaterad stress ändå uppstår ska detta hanteras omgående för att minska effekten av stressen.
 • Företaget ska regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för ohälsa.
 • Handlingsplaner kan behöva tas fram för att åtgärda uppkomna risker.
 • Vid viss sjukfrånvaro ska Byggmästargruppen göra utredningar för att bedöma den individuella situationen och eventuella risker i organisationen. Vid frånvaro längre tid än 4 veckor görs också en rehabiliteringsutredning som ska skickas till Försäkringskassan. Dokumentation görs i syfte att kunna bedöma och åtgärda arbetsmiljöförhållandena.
 • Alla individer ska behandlas lika inför sin eventuellt uppkomna stressituation. Företaget kan vid behov bekosta och ge möjlighet till terapeutisk hjälp 3 gånger hos företagshälsovården. Detta sker konfidentiellt och oavsett om orsaken är arbetsrelaterad eller ej.

Chefens ansvar:

 • Ta sig tid att regelbundet se och lyssna på medarbetarens situation i vardagen. Både i grupp och individuellt.
 • Skapa rimliga arbetsbördor och fördela ansvar efter individuella förutsättningar. Detta sker i årliga medarbetarsamtal.
 • Försöka att lösa uppkomna problem tillsammans och i tid.
 • Införa informationsrutiner, skapa ett bra kommunikationsklimat och möjlighet till påverkan av beslut dvs. delaktighet.
 • Planera arbetet så att deadlines nås på en rimlig tid.
 • Skapa en kultur där företaget vill främja balans mellan arbete och privatliv.
 • Behandla medarbetarna rättvist.

Medarbetarens ansvar:

 • Ta upp stressrelaterad ohälsa i ett så tidigt skede som möjligt med sin närmaste chef/HR. Var ärlig och våga be om hjälp i tid.
 • Inte sprida rykten eller medverka i mobbning, utan lyfta problem till diskussion.
 • Ta upp med sin närmaste chef om man känner att man behöver en viss kompetens för att lösa uppgiften lättare och bättre.
 • Diskutera innehåll och ansvar i tjänsten om arbetsbördan är för stor.
 • Följa de anvisningar som chefen ger, t.ex. om det är nödvändigt med att uppsöka läkare eller rådgivning etc.

Arbete mot kränkande särbehandling

Att det förekommer smärre konflikter och lättare samarbetsproblem är något som är normalt för varje arbetsplats. Riktade handlingar mot en eller flera medarbetare på ett kränkande sätt, och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap, är dock aldrig acceptabla. Och det är alltid den som känner sig utsatt som avgör vilket beteende som är acceptabelt och vad som betraktas som ovälkommet.

Exempel på kränkande särbehandling kan vara att:

 • Medvetet förolämpa en kollega.
 • Hota någon.
 • Medvetet frysa ut en kollega genom att till exempel inte hälsa eller på annat sätt ignorera någon.
 • Försvåra någons arbete, till exempel genom att medvetet undanhålla arbetsrelaterad information eller lämna felaktig information.
 • Kritisera eller förlöjliga någon inför andra.
 • Kontrollera arbetskamraten utan dess vetskap och med skadande syfte.
 • Förföljelse i olika former.
 • Förtala eller baktala en person.
 • Att helt omotiverat ta ifrån eller förändra någons arbetssituation eller arbetsmiljö.

För den som anser sig utsatt, eller för nära medarbetare som observerar detta, är det vanligtvis bäst att omgående konfrontera den som kränker – direkt eller genom mejl – och kräva ett avslut. I denna process kan det vara bra att föra anteckningar om kränkningarna skulle fortsätta.

Om konfrontationen inte hjälper bör en anmälan till närmaste chef, personalansvarig eller skyddsombud upprättas. Som arbetsgivare kan vi då starta en konfidentiell utredning. Den startar i allmänhet med ett enskilt samtal med den kränkande parten men kan även vara ett medlingsmöte där båda parter träffas med en utomstående.

Som arbetsgivare är vi skyldiga att både lyssna och samtala med de inblandade och vara helt opartiska och objektiva i frågan. Samtal med vittnen kan förekomma. Om samtalen visar att det förekommit kränkande handlingar kan det bli fråga om sanktioner som varning, omplacering eller uppsägning mot den kränkande parten.

Hälsovård

Byggmästargruppen anlitar närmast Globenhälsan Globen City, Arenaslingan 11 6tr, 121 77 Johanneshov, för frågor kring personalens hälsa. Den anställde kommer i kontakt med Globenhälsan på telefon 08-556 137 00

Skyddsombud

Skyddsombudet utses på arbetsplatsen och är med vid större utvärderingar av arbetsförhållandena, vid planering av åtgärder samt eventuella uppföljningar. Om skyddsombudet anser att åtgärder kan vara förestående för en fortsatt tillfredställande arbetsmiljö, skall denne vända sig till närmast anknutna chef och samarbeta med denne om eventuella förändringar. Även förändringar i vår KMA-policy kan bli aktuella.

Frågor

Frågor om vår KMA-policy kan ställas genom vårt kontaktformulär eller genom att skriva till oss på adress:

Byggmästargruppen Stockholm BMG AB, Arenavägen 41
121 77 Johanneshov

Byggmästargruppen har KMA-policy och är sedan december 2017 certifierade i enlighet med BKMA - Byggföretagens verksamhetssystem.

Mer information om BKMA finns på utfärdarens hemsida.