© 2024 Byggmästargruppen Stockholm BMG AB

Certifiering

Byggmästargruppen är certifierat enligt branschnormen BKMA.

För att säkerställa att vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete ligger på en hög nivå, innehar Byggmästargruppen certifiering enligt lednings- och produktcertifieringssystemet BKMA (tidigare BF9K) som ägs och administreras av Byggföretagen.

Systemet är likt en ISO-certifiering men är anpassat för företag i byggbranschen och ger vår verksamhet kraft att genom ett enhetligt arbetssätt och rutiner säkerställa att vi i det dagliga arbetet uppfyller projekt-, bransch- och myndighetskrav.

BKMA-certifieringen är ett bevis på att Byggmästargruppen har ett fungerande system för verksamhetsstyrning som genom intern och extern revision upprätthålls och ständigt förbättras.

Byggmästargruppens verksamhetssystem säkerställer att vi på ett systematiskt sätt riskanalyserar, planerar och följer upp hur arbetet går, utför arbetsberedningar där moment planeras och material väljs med hänsyn till kvalitet, miljö och arbetsmiljö, beaktar våra betydande miljöaspekter och lär av de avvikelser som uppkommer.

Vi tar alltid fram en projektspecifik total kontrollplan som fungerar som en checklista att vi utför det som krävs och samlar in de dokument som efterfrågas. Finns kontrollplan enligt PBL, inarbetas den i kontrollsystemet så att vi säkerställer att både kvalitets- och myndighetskrav uppfylls.

Vi lägger stor vikt vid att klara de tider som vi lovat. Planering, arbetsberedning, delaktighet och information är nyckelaktiviteter för att kunna leverera rätt kvalitet i rätt tid. Allt ska utföras i linje med våra Kärnvärden.

KMA-policy (utdrag)

Syftet med vår KMA-policy är att med kompetenta medarbetare säkerställa att avsett resultat uppnås. Vi sätter upp KMA-mål, tar fram handlingsplaner och aktiviteter för att nå dessa mål.

Vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete baseras på följande förutsättningar:

  • Krav i lagar, förordningar, föreskrifter och BF9K
  • Kunders krav och önskemål
  • Riskanalys i verksamhet och projekt

Vi strävar mot ständig förbättring genom öppenhet och engagemang samt att årligen utvärdera KMA-arbetet och utbilda våra medarbetare.

Hela vår KMA-policy kan läsas här.

Mer information om BKMA återfinns på certifierarens hemsida.

Certifiering - AAA från analysföretaget Bisnode.

Byggmästargruppen Stockholm BMG AB upprätthåller kreditbetyget AAA enligt analysföretaget Dunn & Bradstreet.

Rekommendation

byggmästargruppen har certifiering enligt BF9K och upprätthåller kreditbetyget AAA från Bisnode.

Se filmen om BKMA.