© 2024 Byggmästargruppen Stockholm BMG AB

Hållbarhetsplan

Det moderna begreppet Hållbarhet kom fram genom Brundtlandkommissionens rapport Vår Gemensamma Framtid – Our common future (1987) och definieras som:

“En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

Sedan dess har många initiativ till en internationell målsättning både initierats och förkastats. I september 2015 antog världens stats- och regeringschefer genom FN:s Generalförsamling en fullt modern och mycket ambitiös utvecklingsagenda för hållbar utveckling som de flesta går efter idag. Den så kallade Agenda 2030 består av 17 globala mål som syftar till att uppnå fyra huvudsaker:

  • utrota fattigdom
  • stoppa klimatförändringar
  • minska ojämlikhet och orättvisor
  • skapa fredliga och trygga samhällen.
Vår väg till en egen hållbarhetsplan

Alla – privatpersoner, företag, myndigheter, regeringar och internationella organisationer – kan bidra till de globala målen på sitt lokala sätt, till exempel genom en egen hållbarhetsplan. På Byggmästargruppen har vi noga granskat förutsättningarna och bestämt oss för sju (7) mål där vi har störst möjlighet att göra nytta. Dessa är nummer 3, 5, 7, 8, 11, 12 och 13. De mål som vi upplever ligger närmast den verksamhet vi bedriver ihop med medarbetare, kunder, partners och leverantörer.

Hållbarhetsplan-Globala målen med våra sju inringade mål.

Vårt första steg mot en egen hållbarhetsplan var att ta ut relevanta delmål för varje målnummer (3.4, 3.5  osv) och resonera om hur dessa förhåller sig till Byggmästargruppen samt vilket specifikt arbete som kunde bana väg för fortsatta insatser. Tabellen nedan visar vad vi kom fram till:

Globalt huvudmålRelevant globalt delmålByggmästargruppens arbete
Hållbarhetsplan - Globala målen, mål 3 - God hälsa och välbefinnande.

3.4 Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa. Till 2030 genom förebyggande insatser och behandling minska det antal människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt främja psykisk hälsa och välbefinnande.

3.5 Förebygg och behandla drogmissbruk. Stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk.

3.9 Minska antalet sjukdoms- och dödsfall till följd av skadliga kemikalier och föroreningar. Till 2030 väsentligt minska antalet döds- och sjukdomsfall till följd av skadliga kemikalier samt föroreningar och kontaminering av luft, vatten och mark.

Arbetsmiljöpolicy:

· Förebyggande arbete mot psykisk ohälsa

· Arbete mot drog- och alkoholmissbruk

Miljöpolicy:

· Arbete mot skadliga ämnen i byggproduktion.

BVB – Byggvarubedömningen

OSA- Organisatorisk & Social Arbetsmiljö

SAM – Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Hållbarhetsplan - Globala målen, mål 5 - Jämställdhet

5.5 Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande. Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.

5.C Skapa lagar och handlingsplaner för jämställdhet. Anta och stärka välgrundad politik och genomförbar lagstiftning för att främja jämställdhet och öka alla kvinnors och flickors egenmakt på alla nivåer.

Värderingar – Kärnvärden

Jämställdhetspolicy:

· Jämställdhetsplan

· Policy mot kränkande särbehandling.

Verksamhetsmanual

Uppförandekod

Hållbarhetsplan - Globala målen, mål 7 - Hållbar energi för alla.

7.2 Öka andelen förnybar energi i världen. Till 2030 väsentligen öka andelen förnybar energi i den globala energimixen.

7.3 Fördubbla ökningen av energieffektivitet. Till 2030 fördubbla den globala förbättringstakten vad gäller energieffektivitet.

Miljöpolicy:

· Val av grön el

Arbete med energieffektivitet är en del av verksamheten och affärsidén.

Miljöklassning av projekt

Hållbarhetsplan - Globala målen, mål 8 - Arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

8.3 Främja politik för nya arbetstillfällen och ökad företagsamhet. Främja utvecklingsinriktad politik som stödjer produktiv verksamhet, skapande av anständiga arbetstillfällen, företagande, kreativitet och innovation samt uppmuntra att mikroföretag liksom små och medelstora företag växer och blir en del av den formella ekonomin, bland annat genom tillgång till finansiella tjänster.

8.4 Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion. Fram till 2030 successivt förbättra den globala resurseffektiviteten i konsumtionen och produktionen samt sträva efter att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring, i enlighet med det tioåriga ramverket för hållbar konsumtion och produktion, med de utvecklade länderna i täten.

8.5 Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor med lika lön för alla. Senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete.

8.6 Främja ungas anställning, utbildning och praktik. Till 2020 väsentligt minska den andel ungdomar som varken arbetar eller studerar.

8.7 Utrota tvångsarbete, människohandel och barnarbete. Vidta omedelbara och effektiva åtgärder för att avskaffa tvångsarbete, modernt slaveri och människohandel och säkra att de värsta formerna av barnarbete, inklusive rekrytering och användning av barnsoldater, förbjuds och upphör. Avskaffa alla former av barnarbete senast 2025.

8.8 Skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö för alla. Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare, inklusive arbetskraftsinvandrare, i synnerhet kvinnliga migranter, och människor i otrygga anställningar.

Vår personalintensiva verksamhet med inriktning på tillväxt ger fler arbetstillfällen.

LIA, praktikantprogram

KMA.policy:

· Kvalitetspolicy

· Arbetsmiljöpolicy

· Miljöpolicy

Aktiva underleverantörsval för säkra leveranser med rätt ursprung.

Kontroller med SkV och andra myndigheter.

Uppförandekod

Jämställdhetsplan

SAM – Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Hållbarhetsplan - Globala målen, mål 11 - Hållbara städer och samhällen.

11.1 Säkra bostäder till överkomlig kostnad. Senast 2030 säkerställa tillgång för alla till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder och grundläggande tjänster samt rusta upp slumområden.

11.4 Skydda världens kultur- och naturarv. Stärka insatserna för att skydda och trygga världens kultur- och naturarv.

11.B Implementera strategier för inkludering, resurseffektivitet och katastrofriskreducering. Till 2020 väsentligen öka det antal städer och samhällen som antar och genomför integrerade strategier och planer för inkludering, resurseffektivitet, begränsning av och anpassning till klimatförändringarna och motståndskraft mot katastrofer samt utveckla och genomföra, i linje med Sendai-ramverket för katastrofriskreducering 2015–2030, en samlad katastrofriskhantering på alla nivåer.

Grundvärderingar

LCC/LCA

Miljöpolicy

Relevanta prissättningsstrategier.

Återbruk

Hållbarhetsplan - Globala målen, mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion.

12.2 Hållbar förvaltning och användning av naturresurser. Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser.

12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall. Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering av kemikalier och alla typer av avfall under hela deras livscykel, i enlighet med överenskomna internationella ramverket, samt avsevärt minska utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte att minimera deras negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön.

12.5 Minska mängden avfall markant. Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.

12.6 Uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder och hållbarhetsredovisning. Uppmuntra företag, särskilt stora och multinationella företag, att införa hållbara metoder och att integrera hållbarhetsinformation i sin rapporteringscykel.

Återbruk

KMA-policy:

· Miljöpolicy

· Program för avfallshantering.

· Aktiv rådgivningsroll.

IT

Hållbarhetsplan - Globala målen, mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna.13.2 Integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik och planering. Integrera klimatåtgärder i politik, strategier och planering på nationell nivå.

KMA-policy:

· Miljöpolicy

Utsläppsmål

Fordonspolicy

IT

Vår hållbarhetsplan

När grundanalysen var gjord kunde vi påbörja arbetet med själva innehållet i vår hållbarhetsplan. Varje globalt delmål kunde nu omformuleras till ett eget initiativ med mål och slutdatum (målår) samt vår metod för att nå målet.

Resultatet är vår Hållbarhetsplan som kan läsas nedan. Vi är stolta över att vi nu, likt andra progressiva organisationer, har skapat ett internt arbetssätt för hur vi ska kunna bidra till en mer hållbar värld – Ekologiskt, Ekonomiskt och Socialt.

Globala målen, mål 3 - God hälsa och välbefinnande.

BMG hållbarhetsinitiativ

Mål

Mål år

Metod

3

Aktivt arbeta mot skadliga ämnen i vår byggproduktion

Eliminera skadliga ämnen i all vår produktion.

2020

Arbeta i enlighet med:

· BKMA, certifieringsregler.

· Regeringens Miljökvalitetsmål.

· Avfallsförordningen.

· Naturvårdsverkets författningssamling.

· Miljöbalken med avseende på materialval, energianvändning, kemikalier, drivmedel och schaktmassor.

3

Sträva efter att arbetsrelaterad stress eller psykisk ohälsa inte förekommer

Nolltolerans mot negativ stress och psykisk ohälsa på arbetsplatsen

2019

Befattningsbeskrivningar.

Arbetsplanering med gränsdragning av arbetsuppgifter.

BKMA.

Utvecklingssamtal.

Kontroller vid långtidssjukskrivning.

Rehabiliteringsprogram.

Företagshälsovård

3

Arbeta aktivt förebyggande mot alkohol och drogmissbruk samt verka för behandling av de medarbetare som drabbats av detta.

Nolltolerans mot alkohol- och drogmissbruk på arbetsplatsen

2019

BKMA.

Förebyggande information mot missbruk. Kontroller vid långtidssjukskrivning.

Rehabiliteringsprogram.

BMG hållbarhetsinitiativ

Mål

Mål år

Metod

5

Sträva efter jämställdhet mellan könen i hela verksamheten.

Jämställd organisation

2025

Byggmästargruppen har under 2019 utformat och fastställt jämställdhetspolicy och jämställdhetsplan med konkret metodik:

Om två sökande av olika kön har likvärdiga kvalifikationer efter sammanvägning av relevanta data, skall i första hand den person som tillhör det underrepresenterade könet tilldelas tjänsten.

Plan för den enskilde individens utveckling.

Kartläggning och analys av löneskillnader.

All lönesättning i enlighet med lönepolicy.

Möjlighet att förena karriärer med föräldraskap och barnomvårdnad.

Underlättande av deltidsarbete.

Eliminering av trakasserier av sexuell eller annan karaktär.

Anpassad organisation, arbetsförhållanden, lokaler, metoder och processer för både kvinnor och män.

Globala målen, mål 7 - Hållbar energi för alla.

BMG hållbarhetsinitiativ

Mål

Mål år

Metod

7

Konkret arbete med energieffektivisering är en del av vår affärsidé och verksamhet

Fortsätta driva denna verksamhet för och med våra partners och kunder.

2019

Vi antar projekt som innehåller dessa moment.

7

Val av grön el

Använda 100% grön el när elleverantörerna nått den nivån.

2030

Söker grön el i den egna administrativa verksamheten och där möjligt även för de byggprojekt vi accepterar.

7

Vår egen energianvändning vid byggandet.

I alla våra projekt analysera hur vi minskar energianvändningen i byggproduktionen.

2019

BKMA

Globala målen, mål 8 - Arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

BMG hållbarhetsinitiativ

Mål

Mål år

Metod

8

Driver personalintensiv verksamhet med inriktning på tillväxt som ger fler arbetstillfällen.

Stabil ekonomisk tillväxt 2020-2023

2023

Organisk tillväxt, förvärv och fusioner.

8

Främja ungas anställning, utbildning och praktik.

5 årliga praktikanter och anslutna från utvalda högskolor årligen.

2023

LIA, praktikantprogram, ex-jobb

8

Ta avstånd från slav-, tvångs- och barnarbete.

Noll tolerans

2019

KMA-policy

Verksamhetsmanual (i digitalt gränssnitt tillgängligt för all personal):

· Nolltolerans krav vid upphandling. Kontroller med SkV och andra myndigheter.

· Lokala tillverkare och entreprenörer förstahandsval.

Vår uppförandekod

Globala målen, mål 11 - Hållbara städer och samhällen.

BMG hållbarhetsinitiativ

Mål

Mål år

Metod

11

Verka för en långsiktig boendemiljö som förmedlar trygghet och delaktighet och försvårar för våld och kriminalitet.

Eliminera tidigare inbyggda otrygghetsskapande delar i de projekt vi renoverar.

2019

Rekommendera genomtänkta gång- och vägstråk, anpassning av buskage och vegetation, säkra garage, belysningslösningar, säkerhetssystem, eliminering av ”döda zoner” och handikappanpassning.

11

Sträva efter renovering av äldre bostäder där så många som möjligt har råd att bo kvar.

Som standard erbjuda optimal budget som bygger på beställarens förväntningar och våra rekommendationer.

2019

Sträva efter att driva projekt i samverkan eller genom fasta samarbetsavtal för optimalt slutresultat.

Relevant prissättningsstrategi

Möjlighet till återbruk inom äldre bostäder för lägre hyresnivåer.

11

Prioritera uppdragsgivare som företräder vår eller egen policy för Social Hållbarhet.

Ha en kund- och beställarkrets som till 100% accepterar vår policy för Social Hållbarhet.

2023

Aktivt söka uppdragsgivare inom allmännyttan och privata aktörer med samma synsätt.

11

Prioritera leverantörer som företräder vår eller egen policy för Social Hållbarhet.

Ha en krets av leverantörer och underentreprenörer som till 100% accepterar vår eller egen policy för Social Hållbarhet.

2022

Implementeras som krav vid kontraktsskrivning.

11

När kulturhistoriska projekt erbjuds, sträva efter att återställa snarare än att förvanska de tongivande elementen i arkitekturen.

Snitt på 5 av 6 i kundnöjd-het.

2021

Noggrann projektering, gärna i samverkan.

Globala målen, mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion.

BMG hållbarhetsinitiativ

Mål

Mål år

Metod

12

Hållbar förvaltning av naturresurser

Uppnå ”Noll spill”.

2025

Tillämpa återbruk av äldre byggnads- och rivningsmaterial.

Arbetsberedning.

12

Hantering av avfall och kemikalier

Uppnå giftfrihet i all byggproduktion som inte kräver särskild process (beställarkrav).

2019

KMA-policy:

· Miljöpolicy

· Program för avfallshantering

· Aktiv rådgivningsroll

Arbetsberedning

BVB – Byggvarubedömningen

Återbruk

Tester av alternativa metoder och material som kan minska projektets miljöbelastning.

12

Hantering av avfall i produktion

Blandat avfall max 10% årligen.

2025

Sortering på arbetsplatser

APD-plan

Utbildning via leverantör

Globala målen, mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna.

BMG hållbarhetsinitiativ

Mål

Mål år

Metod

13

Agera i enlighet med Internationella och Svenska direktiv om åtgärder för att begränsa klimatförändringar.

Synkronisering av målen gentemot de övergripande direktiven och interna planer för detta.

2019

KMA-policy:

· Miljöpolicy

Miljöklassning av byggprojekt

Utsläppsmål

Fordonspolicy

IT

13

Färre fossildrivna transporter till våra byggplatser. Reducera leverantörers CO2 till luft.

75% av anlitade transportörer ska ha en helt miljöanpassad bilflotta

2030

Krav vid upphandling av transporttjänster för byggproduktion.

13

Åtgärder mot klimatförändringar.

Reducera leverantörers CO2 till luft.

Uppnå minimalt antal transporter/leveranser till våra projekt

2025

Avtal om fria leveranser ett antal gånger i veckan, alternativt över ett visst belopp.

Samordning och bättre planering av inköp.

13

Åtgärder mot klimatförändringar.

Reducerat eget utsläpp av CO2 till luft.

75% av företagets bilar ska vara i högst miljöklass.

90% av alla koncerninterna geografiskt åtskilda möten ska genomföras med IT.

2030

Fordonspolicy som möjliggör miljövänligare bilar.

Samåkning

Planering av personal för att minimera resor.

Videokonferenser och motsvarande teknik.

Vår hållbarhetsplan – några kommentarer:

  • Att vi nått ett mål eller målår i vår hållbarhetsplan innebär inte att vi sitter nöjda. Vårt arbete med hållbarhet är kontinuerligt. Vi kommer ständigt att sätta nya högre mål med nya målår.
  • Noggrann projektering i samverkan (partnering), är både ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart. Att utforma och planera projekten tillsammans med kunden redan från start är prestationshöjande och något vi vill vara aktiva med i högre grad. Det har potential att bli en standardmetodik i en uppdaterad hållbarhetsplan.
  • Revision av vår hållbarhetsplan sker till största delen genom de krav som ställs för att upprätthålla certifiering enligt BKMA (ledningens genomgång, årlig).
  • Skriftlig uppdatering av vår hållbarhetsplan sker i allmänhet efter dessa revisioner om inte omvärldskrav eller annan omständighet krävt förändringar i vår målsättning.

Rekommendation

Byggmästargruppen har utformat en hållbarhetsplan för att bidra till en bättre värld.

Läs om arbetet med vår hållbarhetsplan på NyTeknik.se

Ladda ned vår hållbarhetsplan som PDF (2 MB).