© 2024 Byggmästargruppen Stockholm BMG AB

Partnering säker modell för lyckade projekt

”Framgångsrik partnering bygger på att man lägger fokus på rätt organisation som med samsyn kan arbeta igenom hela projektet från tidiga skeden till slutbesiktning.”

Det menar Therese Westlund, byggingenjör och partneringansvarig på Byggmästargruppen. De senaste åtta åren har hon sett till att skapa både effektivitet och arbetsglädje i ett flertal olika projekt trots obrutet fokus på budget och tidsplaner.

”Vi har arbetat brett i samverkansmodeller för både privata och kommunala fastighetsbolag, och det har fungerat väl för såväl bostäder som kommersiella projekt. Det handlar mycket om att sätta ihop ett starkt team som med samsyn kan arbeta igenom hela projektet från tidiga skeden. Ett arbetslag med en positiv och lösningsorienterad projektkultur.”

Fokus på slutkunden

Målet är att genomföra byggprojekt som överträffar resultaten av mer traditionella metoder. I detta ingår även hyresgästerna som ofta bor kvar när olika renoveringsåtgärder genomförs i bostadshusen.

”All planering ska verka för att styra projektet mot uppställda mål och minimera störningar för tredje man. Ett lyckat renoveringsprojekt uppnås när de kvarboende är nöjda med genomförandet och kommunikationen. Vi är ledande på stambyten med kvarboende och vet att god planering, kommunikation och att hålla utlovade tider är mycket viktigt. Även den sociala kompetensen hos dem som utför arbetena påverkar upplevelsen för de kvarboende i hög grad.”

Grunden läggs tidigt

Den framgångsmodell för partnering som Therese använder byggs i flera steg. Störst betydelse har det arbete som läggs ned under projektets allra tidigaste faser.

”Vår uppfattning är att man alltid har igen den tid och energi man lägger i början. Under uppstartsfasen kan projektgruppen lägga grunden till en god samverkan och en gemensam kultur för hela byggtiden. Det är viktigt att gruppmedlemmarna tidigt får förståelse för beställarens behov och önskemål. Det kan aldrig hastas igenom. Hela idén är ju att undvika utmaningar och kostnadsökningar längre fram.”

Väl fungerande samverkan förbättrar både arbetsmiljö och kompetensutveckling och främjar innovativa lösningar för en optimal slutprodukt.
Partneringledare ger samordningsfördelar

I framgångsmodellen ingår även att ha ett tydligt ledarskap som kan samordna både gruppmedlemmarnas önskemål och de olika moment som måste komma i rätt tid utan störningar.

”Vi förespråkar att tillsammans utse en neutral partneringledare, som är fullt aktiv redan under uppstartsfasen. Med dennes ledning kommer vi överens om grundförutsättningarna, vad som ska vara riktprisändrande i projektet och vilka som är strategiska UE, liksom risker möjligheter och kommunikationsstrategier. Konfliktlösningsmodeller är ytterligare en punkt att arbeta fram här.”

Tillsammans med partneringledaren ska gruppen också fastställa tidpunkt och agenda för startworkshopen där alla strategiska UE och konsulter ska delta. Det är vid detta tillfälle som de gemensamma målen slutligen presenteras och partneringdeklarationen signeras. Samtliga nyckelpersoner måste delta för att lära känna varandra och bilda ett effektivt team med god sammanhållning inför nästa fas i planen.

”Inför produktionsstart kommer alltid många nya projektdeltagare in. Då är det viktigt att förankra projektmål, arbetssätt och spelregler. I ett tidigare partneringprojekt med Allmännyttan höll vi ett halvdagsmöte med beställarna, konsulterna och samtliga hantverkare och gick igenom helheten. Alla fick komma till tals. Det blev en mycket bra och givande samverkansaktivitet som senare bidrog till färre anmärkningar och som generellt väckte stolthet för hela projektet bland UE. En enkät 6 månader in i produktionen gav ett snittbetyg på 5,5 av 6 från samtliga projektdeltagare. Det var vi naturligtvis väldigt glada över och metodiken har nu blivit norm i alla senare samverkansprojekt.”

Interna enkäter

Ofta ska partnering fungera under lång tid och med flera projekt vilket kräver en strukturerad och genomtänkt process. Partneringledaren kan då anta en vidare roll med bland annat mätningar av måluppfyllelsen på regelbunden basis.

”Samverkansmöten där samarbetet följs upp och gruppen coachas framåt blir en del av processen och varje fas kan avslutas med en erfarenhetsworkshop. Efter renovering i ett antal trapphus hålls utbildning för fastighetsteknikerna. På så sätt säkerställs förståelsen för konstruktionen och framtida underhållsinsatser optimeras.”

Kostnadsstyrning och tidsplaner

Kostnadsstyrning är ett aktivt arbete under hela genomförandet. Gruppen säkerställer att alla UE tidigt förstår självkostnadsmodellen och att de redovisar upparbetade, fakturerade och prognostiserade självkostnader enligt överenskommelse. Till det kopplas en öppen och lättförståelig ekonomisk redovisning. Beställaren kan få egen inloggning till Byggmästargruppens molnbaserade affärssystem för att följa information från kalkyler och bokföring i realtid.

Även tidsplanen förbättras för alla partners i projektet då gruppen etablerar och uppdaterar den tillsammans. Delaktighet och ömsesidig förståelse ger som alltid engagemang, ansvarskänsla och god framförhållning.

”Vårt dagliga mål inom Byggmästargruppen är att varje samverkansprojekt ska vaska fram och driva samtliga av projektets möjligheter. Väl fungerande samverkan förbättrar både arbetsmiljö och kompetensutveckling och främjar innovativa lösningar för en optimal slutprodukt. Det är vår absoluta övertygelse!”

Om du vill veta mer om hur vi arbetar med partnering, ring oss på 08 442 18 60 eller skicka en enkel förfrågan så tar vi ett möte. Kanske kan ert nästa byggprojekt bli ett samverkansprojekt.

Rekommendation

 
Therese Westlund är byggingenjör och ansvarig för partnering på Byggmästargruppen.

Therese Westlund är byggingenjör med lång erfarenhet av partnering på Byggmästargruppen i Stockholm.